تامین نیروی انسانی

تامین نیروی انسانی

تامین نیروی انسانی به معنای جلب، مدیریت، و انتخاب افرادی است که در یک سازمان یا شرکت به عنوان نیروی کار فعالیت می‌کنند. این فرایند شامل جذب، انتخاب، آموزش، ارتقاء، و مدیریت کارکنان می‌شود تا سازمان بتواند اهداف خود را با کارکنان متناسب با نیازهای وظایف خود تحقق بخشد.

فرایند تامین نیروی انسانی شامل چند مرحله اصلی است:

  1. جذب نیروی انسانی (Recruitment):

  • در این مرحله، سازمان به دنبال جلب افراد ماهر و مؤهل برای پر کردن شغل‌ها و وظایف موجود خود می‌باشد. این فرآیند ممکن است از طریق آگهی‌ها، مصاحبه‌های شغلی، و یا هر روش دیگری که منجر به جلب نیروی انسانی مورد نیاز می‌شود، انجام شود.

     2.انتخاب (Selection):

  • در این مرحله، از میان افراد جذب شده، افراد مناسب بر اساس مهارت‌ها، تجربیات، و ویژگی‌های شخصیتی انتخاب می‌شوند.

تامین نیروی انسانی

تامین نیروی انسانی به معنای جلب، مدیریت، و انتخاب افرادی است که در یک سازمان یا شرکت به عنوان نیروی کار فعالیت می‌کنند. این فرایند شامل جذب، انتخاب، آموزش، ارتقاء، و مدیریت کارکنان می‌شود تا سازمان بتواند اهداف خود را با کارکنان متناسب با نیازهای وظایف خود تحقق بخشد.

فرایند تامین نیروی انسانی شامل چند مرحله اصلی است:

  1. جذب نیروی انسانی (Recruitment):

  • در این مرحله، سازمان به دنبال جلب افراد ماهر و مؤهل برای پر کردن شغل‌ها و وظایف موجود خود می‌باشد. این فرآیند ممکن است از طریق آگهی‌ها، مصاحبه‌های شغلی، و یا هر روش دیگری که منجر به جلب نیروی انسانی مورد نیاز می‌شود، انجام شود.

     2.انتخاب (Selection):

  • در این مرحله، از میان افراد جذب شده، افراد مناسب بر اساس مهارت‌ها، تجربیات، و ویژگی‌های شخصیتی انتخاب می‌شوند.

  3.آموزش و توسعه (Training and Development):

  • کارکنان جدید یا حتی کارکنان فعلی، نیاز به آموزش دارند تا بتوانند وظایف خود را به بهترین شکل اجرا کنند. آموزش‌های مداوم نیز جهت ارتقاء مهارت‌ها و به‌روزرسانی دانش کارکنان ارائه می‌شود.

   4.مدیریت کارکنان (Employee Management): 

  • این مرحله شامل فعالیت‌های مرتبط با مدیریت عملکرد، ارتقاء‌ها، مشکلات کاری، و تشویق کارکنان به بهترین عملکرد ممکن می‌شود.

   5.ماندگاری (Retention):

  • ایجاد شرایطی که کارکنان به طور مداوم در سازمان باقی بمانند. این ممکن است از طریق ارائه مزایا و حقوق مناسب، فرصت‌های حرکت و شغلی، فرهنگ سازمانی مثبت و … انجام شود.

تامین نیروی انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا کارکنان، به عنوان دارایی اصلی یک سازمان، نقش حیاتی در رسیدن به اهداف و موفقیت آن سازمان ایفا می‌کنند.

پیمایش به بالا